Gj11 | Bako Bathaj House | Rruga Alqi Kondi,Nr,11 Janari