Gj25 | Jaho Babaramo House | Rruga Muhamet Bakiri,NR, Palorto