Gj50 | Zerzebili bridges | Rruga Gjin Bus Shpata,NR, Dunavat,Cfake