Gj20 | Zekate House | Rruga Mazllem Shazivari,NR,Palorto